Home

Datterselskab definition

Datterselskab - Wikipedia, den frie encyklopæd

Et datterselskab er en virksomhed, der ejes eller kontrolleres af en anden virksomhed, som kaldes et moderselskab eller holdingselskab.. Datterselskaber er almindeligt forekommende i erhvervslivet og alle multinationale selskaber organiserer deres deres forretninger på den måde Translation for 'datterselskab' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

Definition af Helejet datterselskab Et selskab hvis aktier er 100% ejet af et andet selskab, kaldet moderselskabet. Et selskab kan blive helejet via opkøb fra moderselskabet eller via et spin-off fra moderselskabet moderselskab translation in Danish-English dictionary. en 3. In the event that the second branch of the alternative presented in Question 2 is correct, does the existence of the abovementioned treaty mean that the contested measure should be viewed as a simple mechanism dividing the object of taxation between the two States concerned, with no effect on undertakings, or does the possibility. Et moderselskab kan efter koncerndefinitionen også være et datterselskab. I så fald findes en eller flere subkoncerner. I koncernen vil der dog være et selskab, der ikke er et datterselskab af andre selskaber. Dette selskab benævnes i sambeskatningsreglerne som det ultimative moderselskab, og er moderselskab til alle de andre koncernselskaber I had a theory that the gravitation of refraction, being subsidiary to atmospheric compensation, the refrangibility of the earth's surface would emphasize this effect in regions where great mountain ranges occur, and possibly so even-handed impact the odic and idyllic forces together, the one upon the other, as to prevent the moon from rising higher than 12,200 feet above sea-level

datterselskab - English translation - bab

Instead of looking directly to the chief magistrate of this nation, the clerks have become, in spite of our fine patriotic ideas, the subsidiaries of the government; their superiors are blown about by the winds of a power called the administration, and do not know from day to day where they may be on the morrow Den nye definition har ingen indflydelse på, hvorvidt udenlandske moderselskaber kan modtage skattefrit udbytte fra deres danske datterselskab - her er det fortsat afgørende, at beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilkøbte datterselskab skal indregnes til dagsværdi i koncernregnskabet pr. overtagelsesdatoen. Dette kan i mange tilfælde ikke ske i datterselskabets regnskab og stiller derfor krav om beregninger ved siden af financial statement. This definition of groups opens for a wide range of examples compared to the definition in the Danish Financial Statements Act. However this doesn't have a big influence in practice. According to the danish law §109 a group is required to presen En filial er i modsætning til et datterselskab ikke en selvstændig juridisk person, og den virksomhed, som filialen er en del af, hæfter derfor ubegrænset for filialens forpligtelser. En filial skal have en eller flere filialbestyrere, der ved deres underskrift kan forpligte filialen og dermed selskabet

Pass, Christopher, Lowes, Bryan Collins Dictionary of Economics (1993) He also has an American subsidiary that he visits one week in six. Times, Sunday Times (2009) Its main subsidiary there collects cash from Britain and many other territories Skattefriheden omfatter som udgangspunkt heller ikke udbytter i det omfang, et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen, uden at fradraget er modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen på et mellemliggende niveau. Se SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. Eksempe Side 2 af 58 ses, da tidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen fra marts 2015 tager problemstillingen op, som følge af en tvivl på området.4 At udbytte og tilskud kan ydes skattefrit, gør det også mere relevant for selskaber, idet der hermed er e Sådan stifter du et datterselskab! Hvis du ønsker at stifte et datterselskab, kan du gøre det nemt og hurtigt med Legal Desk. Det kræver blot, at det selskab, der skal eje datterselskabet - altså være moderselskabet - stifter datterselskabet da Formodningen, der støttes på ejerskabet af hele kapitalen, kan anvendes ikke alene i den situation, hvor der foreligger en direkte forbindelse mellem moderselskabet og dets datterselskab, men ligeledes i den situation, hvor denne forbindelse er indirekte gennem et andet datterselskab, der er placeret imellem dem

Helejet datterselskab definition InvestE

koncern translation in Danish-English dictionary. en The report shall also present the information referred to in paragraph 2 of this Article separately for each tax jurisdiction which, at the end of the previous financial year, is listed in the common Union list of certain tax jurisdictions drawn up pursuant to Article 48 g, unless the report explicitly confirms, subject to the responsibility. dict.cc Danish-English Dictionary: Translation for datterselskab. English-Danish online dictionary (Engelsk-dansk ordbog) developed to help you share your knowledge with others

Et udenlandsk datterselskab vil ofte - i hvert fald i startfasen - have en begrænset økonomifunktion. Som følge heraf kan det være en fordel, at samhandelen mellem moder- og datterselskab sker i datterselskabets valuta, således at moderselskabet bliver den, der tager sig af valutastyringen, og den der har kursrisikoen 6 Årsregnskabsloven - Forslag til den største ændring i 15 år 2. Lovens grundstruktur fortsætter - men størrelses - grænserne forhøjes Lovens­grundstruktur­fastholdes­-­de­fire­byggeklodser­i­form­af­klasse­A-D­opret Rådet har udvidet begrebet » moderselskab « og »datterselskab«, som foreslået af Europa-Parlamentet i ændringsforslag nr. 1 og 2, dvs. ved at henvise til artikel 1 i direktiv 83/349/EØF i sin helhed og ikke kun til stk. 1, hvilket var tilfældet i det oprindelige forslag

Moderselskab in English - Danish-English Dictionary - Glosb

 1. delig erhvervsmæssig sprogbrug anvendes ordet søsterselskab som en bredere betegnelse for selskaber med samme ejer, fx også i tilfælde, hvor den fælles ejer er en fysisk person, en fond, forening e.l
 2. Et datterselskab er et selskab, hvori et andet selskab besidder flertallet af aktierne og stemmerne (mere end 50%). Betydning-definition.com er en ordbog skrevet.
 3. subsidiary definition: 1. used to refer to something less important than something else with which it is connected: 2. a company that is owned by a larger company 3. a company that is owned by a larger company
 4. datterselskab. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Dansk
 5. mellem datterselskab og fast driftssted ved etablering i en fremmet stat Handelshłjskolen i ¯rhus September 2006 . Den generelle definition art. 5, stk. 1.
 6. Definition: Et holdingselskab kan være et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller aktieselskab. Det, der definerer 'holdingselskabet' er dets formål efter vedtægterne. Har selskabet det primære formål, at det ejer aktier eller anparter i andre selskaber, så er det et holdingselskab

Et moderselskab og et datterselskab er almindelige selskaber - det eneste, der retfærdiggør denne terminologi er, at de ejer eller er (delvist) ejet af andre selskaber. Ønsker du at oprette et moderselskab, eller har du et selskab og ønsker et datterselskab, er proceduren blot at stifte et nyt selskab og overføre anparter som ønsket lempelserne i forordningen ville dette med den snævre PIE-definition have medført ekstra administrative byrder på omkring 75 mio. kr. En mekanisk fastholdelse af den eksisterende PIE-definition ville have påført omfattende byrder på erhvervslivet i størrelsesordenen 475-668 tkr. pr. ekstra selskab omfattet. DI er ikke nødvendigvis enig GAMP 5 - A brief overview IFF møde 2012-09-19 . Datterselskab af Novo Nordisk A/S . Slide 3 Author: AVid• Approved by: N/A• Version 01 PUBLIC US

Skat.dk: C.D.3.1.2.2 Koncernforbindels

 1. Ett dotterbolag är en typ av bolag som styrs av ett annat bolag, moderbolaget.Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern.Flera dotterbolag betecknas sinsemellan som systerbolag
 2. Fact sheet 5 - Public Interest Entities June 2014 PwC - EU audit reform: public interest entities │ 1 EU audit reform - Public Interest Entities (PIEs) Summary of scope of the adopted legislation regarding the definition of PIEs EU legislation providing a new EU regulatory framework for statutory audit was adopted in April 2014. Th
 3. imum requirements of the EU definition, I have studied the historical development of the Danish and the European definition of PIE. In addition, I interviewed 5 people with great knowledge in PIE companies
 4. Definition Koncernlån omfatter både lån mellem moder- og datterselskaber, og lån mellem søsterselskaber indbyrdes, se figur 1. Såvel lån mellem M og D1 eller D2 som lån mellem D1 og D2 er koncernlån. Lån mellem Sa og Sb vil ligeledes være koncernlån
 5. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5
 6. Der findes ikke en klar definition af god revisionsskik i loven, men begrebet dækker over de kendte og anerkendte arbejdshandlinger, der skal foretages i det konkrete tilfælde, der især fremgår af gældende ISA og de få skærpende bestemmelser i dansk lovgivning
 7. Datterselskab optager lån hos K1, Moderselskab optager herefter lån hos K2. Skal der ske kapitalafgang til M forudsætter det at det ikke sker til skade for K jf. Selskabslovens §179. Dvs. Ms eventuelle fordring på udlodning er efterstille

Subsidiary - definition of subsidiary by The Free Dictionar

 1. 5 IASPlus hjemmesiden, www.iasplus.com, der vedligeholdes af Deloitte Global Services Limited, indeholder omfatten- de information om IFRS, som er relevant for alle med interesse i IFRS, herunder en omfattende nyhedsservice, publi
 2. Hvis et moderselskab som selskabsdeltager fra sit datterselskab modtager udbytte, skal den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende enten undlade at beskatte dette udbytte eller beskatte det, men give selskabet tilladelse til fra skattebeløbet at trække den del af datterselskabets skat, der vedrører dette udbytte
 3. Datterselskab med anden løn. En isoleringsvirksomhed havde et datterselskab i udlandet. Begge selskaber var medlem af DI og dækket af Isoleringsoverenskomsten, men de havde hver sin lokalaftale om løn og andre forhold. Den danske virksomhed lejede nogle medarbejdere fra datterselskabet til at arbejde sammen med deres egne folk
 4. Subaru - Free definition results from over 1700 online dictionarie
 5. Sambeskatning - i teori og praksis Side 5 1 Executive summary Companies and associations are after the introduction of Law No. 426 of 6 June 2005 subject to mandatory national joint taxation, if they are covered by the Danish Corporation Tax Act §§ 1 and 2, and the group definition in § 31 C. A group is defined as an economic associatio
 6. For det første medfører det tekniske fremskridt, at man bygger meget hurtigere end førhen. For det andet fordeles arbejdsopgaverne i dag mellem flere specialiserede virksomheder, som hver for sig bruger en forholdvis kort tid på opgaven. For det tredie opretter man i dag et udenlandsk datterselskab hvis der er tale om storprojekter
 7. På denne basis kan der så bygges videre nedad, så datterselskabet får sit datterselskab, hvorved der opstår en kæde, eller så datterselskabet får søsterselskaber, dvs. andre direkte ejede datterselskaber af moderselskabet - en klase. Se figur 1

Den dataansvarlige er det datterselskab eller den enhed, der er tilknyttet Walt Disney-koncernen, som er ansvarlig for de personlige oplysninger, der indsamles og anvendes inden for rammerne af denne politik fra vores websteder og applikationer, som følger: Disney Club Penguin Island Disney Canada Inc. 1628 Dickson Avenue, Suite 50 Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i ikke-børsnoterede virksomheder afhænger i første række af, om ejerandelen repræsenterer mindre end 20 % af stemmerne eller ej

almindeligt anvendte og brede definition af begrebet immaterielle aktiver i dansk skatteret.4 Den snæv-rere definition, som anvendes i CFC-reglerne, synes således alene at omfatte de lovbestemte immaterielle rettigheder samt know how.5 Ved CFC-vurderingen kan det i praksis være af stor betydning at afgrænse datterselskabets royaltie www.ey.co

Subsidiaries - definition of subsidiaries by The Free Dictionar

definition. 1.6 Såfremt et datterselskab ophører med at være et sådant, dækkes direkte formuetab, der konstateres indenfor opdagelsesperioden for datterselskaber på 3 måneder. Det er en betingelse for dækningen, at det konstaterede formuetab udspringer af strafbare handlinger begået før datterselskabets ophør som datterselskab These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors Eksempel: Et dansk datterselskab af en udenlandsk virksomhed har 80 ansatte. Den udenlandske virksomhed har globalt over 250 ansatte og opfylder et af de økonomiske kriterier. På globalt plan er der derfor tale om en stor virksomhed, der er omfattet af reglerne om energisyn. Det danske datterselskab What is the Bank of England trying to do here? Regulators want to split up retail banks - the services you would get in a branch, online or that a small business would use - from the. Need to translate datter from Danish? Here's what it means

Ny definition af datterselskabsaktier - L 123 vedtage

Rapid globalization, increased global trade, and expanded distribution and production channels create significant international growth challenges for multinational corporations. Managing value-added tax (VAT) liabilities across a range of countries presents considerable financial risk, especially when the complexity of VAT is underestimated Ledelsen i et dansk kapitalselskab, der er datterselskab i en koncern, har tilsvarende forpligtelser over for modervirksomhedens revisor. Underretning om koncernforhold § 134. Det centrale ledelsesorgan i et dansk moderselskab er forpligtet til at underrette det centrale ledelsesorgan for en dattervirksomhed, så snart et koncernforhold er.

En virksomhed kan ikke fravælge revision i i en periode på tre år, hvis virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødeforlæg eller er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen som led i en straffesag Et aktieselskab, hvortil den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab, jf. §§ 6 og 7 i selskabsloven (definition fra ÅRL). Straksafskrivning: En skattemæssig betegnelse for fuld afskrivning af et aktiv i anskaffelsesåret De nye regler. I regnskabsklasse B er der ikke længere krav om at oplyse navn, hjemsted, retsform, ejerandel, egenkapital og resultat for dattervirksomheder og associerede virksomheder RETTID 2017/Cand.jur.-specialeafhandling 28 1 . Dataansvarlig eller databehandler - med særligt fokus på advokater . Controller or processor - especially regarding lawyer Stk. 4 Definition udbytte Der findes forskellige andre former for kapitalafkast, som ligestilles med udbytte fra aktier. I denne her kommentar ser vi dog bort fra at drøfte de enkelte former. Delvist handler det om eksotiske investeringsformer, delvist kræver de en dybtgående betragtning af den civilretslige baggrund

Sofim Fra Wikipedia , den frie encyklopædi Sofim var et datterselskab af Fiat , som producerede motorer for for Fiat og Iveco . Biler med. Normalt bruges ordet om det forhold, at to virksomheder arbejder sammen om et fælles projekt eller selskab (et datterselskab). Ved et joint venture udarbejdes der typisk en længere aftale eller kontrakt omkring de to parters rettigheder og forpligtelser i selskabet, hvor der anvendes en erhvervsadvokat på begge sider

Begrebet reelt ejerskab eksisterer derimod ikke i dag i selskabsloven og omtales derfor som et nyt begreb inden for dette område. Begrebet er imidlertid ikke helt nyt i dansk ret, men er således allerede i brug inden for den gældende hvidvasklov, dog med en lidt anderledes definition end det, der lægges op til i det fremsatte lovudkast Nykredit Bank A/S - et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S, der indgår i Nykredit-koncernens regnskab Halvårsrapport 1. januar - 30. juni 2018 PERIODEN KORT FORTALT 1. halvår 2018 viste et forretningsresultat, der lå lidt over forventningen Alle virksomheder, der har aktiviteter inden for EU, skal leve op til reglerne - uanset at der er tale om en lille filial eller et datterselskab. Det gælder således store multinationale virksomheder såvel som frisøren på hjørnet, der skal overveje, om medarbejder og kundedata opbevares korrekt

datterselskab i Nets-koncernen, som har modtaget en aftaleformular vedrørende Tjenesten, eller den enhed, der er anført på Forretningens aftaleformular, faktura eller et andet købsdokument. 3. Forretningens generelle forpligtelser Forretningen er ansvarlig for den nødvendige implementering af eller tilpasning til dens e Moderselskabet kan skattefrit modtage udbytte fra det datterselskab, der kører driften af virksomheden. Læs også: 3 gode grunde til at få et holdingselskab; Hvad kan man bruge et holdingselskab til? Mange virksomhedsejere, der driver virksomhed i selskabsform, vælger en koncernopbygning, hvor det driftsaktive selskab ejes gennem et.

Den finansielle lovgivning anvender de selskabsretlige begreber koncern, moderselskab, datterselskab og bestemmende indflydelse, jf. årsregnskabslovens § 1, stk. 2. De fordele og risici, som samarbejde mellem finansielle virksomheder medfører, er ikke afhængige af bestemte størrelser af ejerandele Kapitalejerlån og koncerninterne lån - udvalgte problemstillinger Selskabsret 2015 IBC Euroforum 4. og 5. november 2015 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising Definition: fusion • at et aktieselskab eller et anpartsselskab uden likvidation opløses ved overdragelse af selskabets aktiver og gæld som helhed til et andet selskab (uegentlig fusion) • når to eller flere aktie-selskabers eller anpartsselskabers aktiver og passiver sammensmeltes til et nyt selskab, jf. hertil SL § 236. (egentlig fusion se boks 1 for definition, som tilsammen beskæftigede 74.000 fuldtidsansatte svarende til 66 5 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelsei byerhvervene . Til sammenligning der i 201var 4 kun 449 store virksomheder, som tilsammen beskæftigede 404.000 fuldtidsansatte, hvilket svarer til 35 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse, jf. figur 1

Datterselskab ERV Pojistovna a.s. Tjekkiet Forsikring 750, 0 % 86,9 24,3 Associeret virksomhed Euro-Center Holding SE Tjekkiet Assistance 166, 7 % 41,4 0,7 European Assistance Holding Tyskland Assistance 100, 0 % 0,1 0,0 Europæiske ERV er tilknyttet følgende virksomheder Virksomheder fra lande uden for EU tvinges til at registrere et datterselskab i mindst et EU-land for at kunne handle inden for Unionen. 2. business. subsidiary

MyMemory is the world's largest Translation Memory. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites Søgning på selskab i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Som en konsekvens af reglerne vil fx et datterselskab eller en anden tilknyttet virksomhed i Danmark skulle foretage energisyn, selvom resten af den store virksomhed befinder sig i et andet land. For yderligere vejledning om Kommissionens afgrænsning af virksomhed, se følgende guide: Definition af SME Brugervejledning til SME definition Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com Regnskabsforståelse balance 7 Målsætning Målet med dette andet kompendium, i en række under overskriften Økonomi for ikke-økonomer, er a

Kunde årsmøde FSR - kapitalandel

Nyfors sælger Waoo-produkterne gennem sit datterselskab Bredbånd Nord A/S (herefter Bredbånd Nord), hvor Nyfors har en ejerandel på 33,3 pct. Bredbånd Nord er et salgsselskab, som alene varetager salget af Waoo-produkter til slutkunderne. Nyfors har også en mindre ejerandel på 2,1 The H&M group joins together more than 161,000 colleagues from different backgrounds and nationalities across the world. We are dedicated to always create the best offering and the best experience for our customers Hej, Jeg er i tvivl om, hvilken branchekode mit holding ApS skal have. Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed - dvs. jeg opretter et driftsselskab under, der skal sælge varer p

- at det danske datterselskab alene vejleder moderselskabet om, hvilke regler der gælder i Danmark, herunder evt. hvordan ENLI´s regler sikres overholdt, hvis moderselskabet også ønsker at overholde disse. Reklameregler Definition af reklam Apportindskud. Stiftelse af selskab ved apportindskud. SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab, herunder ved indskydelse af andre værdier end kontanter - også kaldet apportindskud

filial Gyldendal - Den Store Dansk

sIde 14 ret & IndsIgt/ny praksIs om § 60-fællesskaber sIde 15 ret & IndsIgt/ny praksIs om § 60-fællesskaber ny praksis om § 60-fællesskaber Kommuner kan med hjemmel i kommune fond udøver erhvervsdrift enten gennem et datterselskab eller direkte i fonden. I vejledningens afsnit 2.4 opstilles en række formodningsregler for, hvornår en fond kan anses for at være erhvervsdrivende. Hvis der er tale om begrænset erhvervsdrift, eller erhvervsdriftens omfang er uvæsentligt

Subsidiary definition and meaning Collins English Dictionar

Skal jeg lade mig registrere som formidler, hvis jeg i forvejen har en tilladelse til engrosforhandling? En engrosforhandlertilladelse dækker kun aktiviteter som engrosforhandler (enhver form for aktivitet, der består i at købe, sælge, modtage, opbevare eller levere lægemidler indenfor EU/EØS eller i at eksportere lægemidler til tredjelande) Ordinært udbytte. Som udgangspunkt skal ledelsens forslag til udlodning af udbytte til vedtagelse på virksomhedens ordinære generalforsamling anføres som en særskilt post under egenkapitalen, benævnt Forslag til udbytte Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska [] Substantiv [ Tidligere ansættelse: 1987 - 1996 Deputy Director og Group Treasurer, ISS International Service System A/S 1996 - 2000 CFO hhv. CEO, Louisiana Museum of Modern Art CEO, First VP/Senior VP, Global Head of Private Equity, Danske Bank A/ B.5 Koncern Jyske Realkredit A/S er et aktieselskab, som er et 100 % ejet datterselskab af Jyske Bank A/S (Jyske Bank). B.9 Resultatfor-ventninger Ikke relevant, da resultatforventninger og prognoser for Jyske Realkredit som udgangspunkt ikke anses for væsentlige for kursdannelsen på Obligationern

Skat.dk: C.D.2.4.3.2 Skattefri udbytteindtægter - herunder ..

Dette viser, hvor meget der tjenes på et vareparti, en varegruppe eller samlet set for hele virksomheden for en periode. Dækningsbidraget i alt beregnes som forskellen mellem omsætningen og de variable omkostninger i alt Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares

Datterselskab - Stift et datterselskab for 699 kr

Samtidig var formålet at mindske forvirring omkring koncerndefinitioner, da årsregnskabslovens definition allerede var kendt. Definitionen på en koncern mellem 2005 og før 2009 var ifølge SEL 31 C et moderselskab og et datterselskab Undtagelser til forbuddet mod kapitalejerlån (3:5) - Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab - Hvis flere selskaber opfylder betingelserne for at være moderselskab, er det alene det selskab, der faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabet, der anses for at være moderselskab (§ 6, stk. 1) - Bestemmelsen om. Changing Contract Practices in the Light of the United Nations Sales Convention: A Guide for Practitioners Peter Winship (. . .) Goods. The drafters did not define goods, but the drafting history shows that the drafters conceived of the term as broad and flexible English-Danish translation for Access to the production facilities was open and given to all Norwegian production companies (including Norsk Film AS) on equal terms and conditions. and example sentences from technical documents betjener et datterselskab private bank­ ing kunder, mens et datterselskab i Skt. Petersborg betjener erhvervskunder. Derudover er koncernen repræsenteret i de førende internationale finanscentre og på Danmarks største eksportmarkeder. Koncernens forsikringsvirksomhed er placeret i Danica Pension, som tilbyder livs­ og pensionsforsikringer.

Contextual translation of könyvszakértő into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory datterselskab • uddannelsesophold • ophold som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed • beskæftigelse i offentlig dansk tjeneste. Undtagelse Personer med dansk indfødsret, der er fyldt 65/67 år, og som har haft fast bopæl her i landet i mindst 30 år mellem det fyldte 15. og 65/67. år, er undtaget fra hovedreglen Det er derfor en god idé at kende til de forskellige typer kaution og virkningen af dem, inden man griber kuglepennen. Simpel kaution. En simpel kaution går ud på, at kautionisten kan afkræves betaling, når debitors insolvens er påvist Der var tale om et agentforhold inden for lægemiddelbranchen etableret i 2010. Agenturgiveren var et datterselskab af et schweizisk selskab. Ejeren af agenturfirmaet havde i perioden 2003 og indtil indgåelsen af agenturaftalen været direktør i det danske datterselskab og forestået salg af selskabets produkter View Kaj Søholm Lehmkuhl's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Kaj Søholm has 2 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Kaj.

populær: